Oferta

 

Zarządzanie
i administrowanie budynkami wspólnot mieszkaniowych

 •  dokonanie rejestracji Wspólnoty (REGON, NIP, rachunek bankowy),
 •  wyszukiwanie firm świadczących usługi oraz negocjowanie warunków współpracy,
 •  przygotowanie umów na dostawy mediów (woda, prąd, gaz),
 • przygotowanie umów na usługi (konserwacja, sprzątnie,  ochrona, przeglądy techniczne, ekspertyzy, nadzory, remonty),
 • ubezpieczenie budynku,
 • regulowanie zobowiązań nieruchomości,
 • opracowanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością  wspólną zgodnie
  z preferencjami właścicieli,
 • udział w procesie przejęcia nieruchomości od dewelopera lub    dotychczasowego zarządcy,
 • dochodzenie uprawnień z tytułu rękojmi i udział
  w procesie  zgłoszeń i realizacji reklamacji,
 • kontrola i nadzór nad utrzymaniem porządku
  i czystości    pomieszczeń oraz terenów wspólnych nieruchomości,
 • kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za  konserwację instalacji technicznych w budynku,
 • nadzór nad terminowym zlecaniem kontroli technicznych,  okresowych przeglądów nieruchomości,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnej 
  z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie biura Administracji (korespondencja 
  z mieszkańcami),
 • prowadzenie i bieżąca aktualizacja wykazu właścicieli lokali,
 • przygotowanie, zwoływanie
  i obsługa zebrań Wspólnoty      Mieszkaniowej,
 • realizacja uchwał podjętych przez właścicieli nieruchomości, 
 • kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii
  w częściach wspólnych  i ich skutków,
 • kontrola i nadzór nad odbiorem prac remontowych 
  i modernizacyjnych, 
 • bieżące monitorowanie ogólnego stanu technicznego nieruchomości.

 

Księgowość wspólnot
i rozliczenia

Przygotowanie planów gospodarczych
i ich rozliczeń:

 • przygotowanie rocznego planu gospodarczego dla nieruchomości,
 • przygotowanie sprawozdania finansowego. 

Obsługa księgowa, sprawy bieżące wspólnoty:

 • analiza usług bankowych, porównanie ofert banków,
 • zakładanie rachunków bankowych wspólnoty mieszkaniowej,
 • przygotowywanie płatności do podpisu lub autoryzacji,

Obsługa księgowa poszczególnych lokali, w tym:

 • monitorowanie aktualnych sald właścicieli,
 • przygotowanie naliczeń dla każdego lokalu,
 • prowadzenie indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku,
 • bieżąca windykacja należności od właścicieli, na uzgodnionych  zasadach z zarządem danej wspólnoty mieszkaniowej,
 • rozliczenie zużycia zimnej wody oraz ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i c.c.w.u., 
 • przygotowanie  zaświadczeń dla właścicieli lokali,
 • nadanie indywidualnego loginu i hasła poszczególnym lokalom, umożliwiających korzystanie
  z internetowego dostępu do systemu LokaleNET

 

Obsługa techniczna

 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
  w tym Książki Obiektu Budowlanego, 
 • poszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • zlecanie kontroli technicznych
  i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw
  i konserwacji budynku, 
 • kontrola nad usuwaniem awarii
  i ich skutków, 
 • przygotowywanie i realizacja planów remontowych,
 • nadzór nad pracą firm wykonujących remonty
  i modernizacje oraz odbiór tych prac.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

w Kielcach

Kontakt

Jesteśmy profesjonalną firmą zarządzającą nieruchomościami
w Kielcach.

Specjalizujemy się w kompleksowym zarządzaniu różnymi typami nieruchomości.

Menu

Adres

ZAGÓRSKA 24/13,

25-358 KIELCE

Kontakt